اندازه متن
Aa Aa

ماریا النا الوردین – رئیس فدراسیون جهانی حقوقدانان زن،

من حمایت رئیس فدراسیون جهانی حقوقدانان زن، در سراسر جهان را از خانم رجوی و مبارزه وی برای آزادی در ایران آوردهام. میخواهم یک پیام قوی بفرستم به زنان و دخترانی که هم اکنون در سراسر ایران ما را میبینند، ما با شما هستیم و برای حقوق شما تا پیروزی خواهیم جنگید. متشکرم

گردهمایی پاریس – سخنرانی ماریا النا الوردین