گردهمایی پاریس – صحنه هایی از روحیه سرشار و مقاوم هموطنان