تبیین جهان – قسمت۶۵- مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی وجود

• تعریف دیالکتیک