اندازه متن
Aa Aa

دیوید ایمس – رئیس مشترک کمیتة پارلمانی بریتانیایی ایران آزاد

سناتور، خانمها و آقایان،

«برای اینکه شر پیروز شود، کافی است که زنان و مردان خوب اقدامی نکنند».

اکنون هیئت انگلستان امروز ، در این گرد همایی انگیزاننده به شما میپیوندد تا اطمینان حاصل کنیم که چیزی اتفاق بیافتد.

اما خانمها و آقایان، امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد، تفاوت در این است که رژیم ایران، بطور خاص خامنه ای، بشدت تضعیف شده است، همانطوری که از دیگر سخنرانان نیز شنیدید. آخوندها به لحاظ داخلی و خارجی بسیار ایزوله شده اند. در ایران، جامعه در وضعیت انفجاری قرار دارد، مردم در خیابانها فریاد تغییر سر میدهند، مقاومت ایران، فعالیتهای خود را در داخل کشورگسترش میدهد، در صحنة بین المللی، به عنوان تنها آلترناتیو دموکراتیک در مقابل دیکتاتوری دینی ظاهر شده است؛ پس خانمها و آقایان، ما امروز نمیخواهیم راجع به محکوم کردن جنایات آخوندها صحبت کنیم، ما میخواهیم در مورد تغییر رژیم صحبت کنیم، که نهایتاً در دست ما است؛ ما میخواهیم در مورد ایران آینده با طرح ۱۰ ماده یی خانم مریم رجوی صحبت کنیم، طرحی که آزادی و حقوق بشر را برای تمامی مردم ایران در نظر دارد.

خانمها و آقایان، من باید مشکل مهم  اموال ساکنان اشرف (درعراق) را برجسته کنم که با امکانات و کار سخت خودشان بدست آورده بودند. خانمها و آقایان، این اموال به آنها تعلق دارد، ولی عراق مانع دسترسی آنها به مایملک خودشان شد. به شرایط مصالحه و جبران خسارت نیاز است، و این وظیفه ، بله وظیفة جامعة بین المللی و سازمان ملل و دولت آمریکا است تا تفکر دولت عراق (در این رابطه) را عوض کنند. ما قطعا حداکثر تلاش خودمان را در پارلمان انگلستان برای رسیدن به این هدف خواهیم کرد، بنابراین بگذارید امیدوار باشیم که در آینده، آزادی و عدالت برای مردم ایران و پیشتازان آنها، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، تضمین بشود.

خانم رجوی، شما حمایت کامل ما را با خود دارید، و این پیام ما به آخوندهاست، ایران آزاد،

همکاران، پیام ما چیست؟ ایران آزاد

پیام ما چیست؟ ایران آزاد

ما چکار خواهیم کرد؟ ایران آزاد

پس خانمها و آقایان، میخواهم همکار و دوستم را معرفی کنم، ترزا ویلیرز

گردهمایی بزرگ مقاومت – سخنرانی دیوید ایمس