مأموریت برای شیطان – قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

پرونده190 – 9 اسفند1395

مأموریت برای شیطان – توطئه‌های وزرات اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور  – استان مازندران

خبرهاحکایت از هراس مرگ بار رژیم دارند، چه در صحنه بین المللی و چه در صحنه داخلی آن هم از حضور ونفوذ مجاهدین در بین قشر جوان جامعه

همین را می توان دررسانه های خود رژیم دید که چگونه به این واقعیت اعتراف می کنند .

به نمونه های از سوز وگداز رژیم در همین رابطه توجه کنید…

سایت شهید خبر:24بهمن 95

قشر جوان بیشتر هدف (مجاهدین)قراردارند .بنابر این باید کار در این زمینه به صورت گسترده وفراگیر صورت بگیرد .

هابیلیان :24بهمن 95

نسل سوم وچهارم چیزی از دهه 60در ذهن ندارن اما موضوعش همچنان تازه است وآسیبش در کمین جامعه .

راستی رژیم برای مقابله با مجاهدین به چه ابزاری متوسل می شود؟

برنامه پرونده در مجموعهٔ «مأموریت برای شیطان» به این  سؤالات پاسخ می‌دهد.

اشتراک گذاری: