اندازه متن
Aa Aa
  • بارونس ورما – عضو مجلس اعیان انگلستان

  • خانم رجوی رهبر درخشانی است كه همه ما نیاز داشته ایم.

  • زمانی كه به هم می پیوندیم و جهان در طرف ما است ما می‌توانیم تغییر ایجاد كنیم.

بسیار متشكرم برادران و خواهرانم. میدانم كه روز خیلی طولانی برای همه ما بوده است اما هر یك از سخنرانی ها بسیار معنی دار بود برای مردم ایران و ما كه اینجا هستیم و از مردم داخل ایران و شما كه سالهای زیادی را در مبارزه برای حقوق بشر مردم ایران سپری كرده اید حمایت میكنیم
شما همه مصمم بوده اید و برای یازده سال كه من آشنایی دارم با كار شما بعنوان یك عضو پارلمان، میخواهم از شما تشكر كنم. تشكر كنم از تك تك شما كه زندگی خود را صرف این كردید كه مطمئن شوید صداهایی كه برخاك افتاده و افرادی كه برای این حقوق در داخل ایران مبارزه میكنند فراموش نشده اند، آن زنان و كودكان و مردان، آنهایی كه برادران و خواهران شما هستند، برادران و خواهران ما هستند.
ما اكنون به سمتی می رویم كه امیدوارم سفری باشد مملو از الهام و آرزو برای هر نفر كه در ایران است. امروز ما داریم امید میدهیم نه به آنها بلكه به خودمان زیرا ما بطور جمعی می بینیم زمانی كه به هم می پیوندیم و جهان در طرف ما است ما میتوانیم تغییر ایجاد كنیم. شما ستوان فقرات این كشف بشریت هستید.
خانم رجوی رهبر درخشانی است كه همه ما نیاز داشته ایم. میخواهم از شما تشكر كنم بخاطر اینكه این فرصت را به من دادید تا با شما در این سفر همراه شوم من همچنین میخواهم از جوانانی كه امروز اینجا هستند تشكر كنم. انرژی جوانی كه من احساس میكنم در این سالن است مبارزه با نسل بعدی ادامه خواهد یافت زیرا آنها به همان چیزی معتقد هستند كه شما برای آن سخت جنگیده اید. و من میخواهم بفكر آنهایی باشم كه برخاك افتاده اند و هزاران نفر كه جان خود را از دست داده اند، و برای هر جانی كه از دست رفته است. باید هزاران گل رز شكفته شده گذاشت كه مطمئن شویم مبارزه ادامه دارد تا زمانی كه نتیجه ای كه همه میخواهیم را ببینیم.
بنابراین، برادران و خواهران من، بسیار متشكرم از اینكه در این برنامه من را با خودتان شریك كردید و امیدوارم با شما تا آخر باشم، بسیار متشكرم، متشكرم.

سخنرانی بارونس ورما در گردهمایی بزرگ مقاومت