اندازه متن
Aa Aa

  • زابینه لویت‌هویزر اشنارنبرگر – وزیر پیشین دادگستری آلمان

  • افراطی گرایی مذهبی به سركوب راه می برد

  • افراطی گرایی مذهبی، تخم نفرت می پاشد، جامعه ها را شقه شقه می‌كند.

خیلی ممنون بخاطر خوشآمدگویی. ما – هیئت آلمان – امروز اینجا هستیم، زیرا میخواهیم همبستگی خودمان را به شما ابراز كنیم. ما میخواهیم از شما در نیل به هدف تان حمایت كنیم: در رسیدن به یك ایران آزاد، به یك ایران دمكراتیك. و ما همبستگی خودمان را اعلام می كنیم با تلاشهای خستگی ناپذیر رئیس جمهورتان خانم رجوی برای نیل به اهدافش: برای آزادی، برای صلح و برای عدالت.
افراطی گرایی مذهبی به سركوب راه می برد، به دردهای پایان ناپذیر انسانها و این افراطی گرایی قربانیان زیادی میگیرد. افراطی گرایی مذهبی، تخم نفرت می پاشد، جامعه ها را شقه شقه میكند. و در ایران ما نتیجه اش را می بینیم: در آنجا انسانهای بیگناه زیادی در زندان و در شرایط تحقیرآمیز غیرانسانی بسر میبرند. و علیرغم این بسیاری زندانیان شجاع در ایران هستند كه نظرخودشان را ابراز میكنند و مخاطرات را به جان میخرند و اجازه نمیدهند كه دهانشان بسته شود.
آنها با شجاعت صحبت از این میكنند كه شكنجه هست، قتل هست و بی عدالتی هست. این زندانیان یك چیز میخواهند. آنها میخواهند كه عقایدشان را آزادانه بیان كنند. همه آنها میخواهند كه بدون اینكه در معرض خطر قرار بگیرند، آزادانه بتوانند عقایدشان را بگویند. اما واقعیت در ایران چیز دیگری است. و این واقعیت در پی انتخابات در ایران هم هیچ تغییری نكرده است. متاسفانه در هیچ زمینه ای تغییر نكرده است. و به همین خاطر نقض حقوق بشر وجود دارد، بهمین خاطر مجازات مرگ در همین امسال هم در ایران اعمال شده است. و رژیم ایران ركورددار بالاترین تعداد اعدامهای باجرا گذاشه شده است.
اما ما میخواهیم در اینجا به شما همچنین بگوییم: افراطی گرایی سیاسی نیز به تروریسم راه می برد و این افراطی گرایی در بسیاری از دمكراسی ها رخنه میكند تا از قضا خود دمكراسی را بی ثبات سازد. و با این ما میخواهیم با تمام قوا مقابله كنیم.
در برخورد با این نوع از افراطی گرایی هیچ سازشی نباید وجود داشته باشد، هیچ تفاهمی نباید وجود داشته باشد. اما اجازه بدهید كه یك چیز را نیز بگویم: صرفا با سلاح، صرفا با قدرت سلاح هم نمیتواند یك آینده صلح آمیز وجود داشته باشد. ما دقیقا به یك فرهنگ دیگر نیاز داریم، به فرهنگ اسلام بردبار و مسالمت آمیز. از قضا همه كسانی كه نظر خود را نمیتوانند ابراز كنند، كسانی كه فناتیزم مذهبی را رد میكنند، ما باید هر چه بیشتر به صدای آنها پژواك دهیم، تا به هدف مشتركمان یعنی صلح و آزادی برسیم.

سخنرانی زابینه لویت هویزر اشنارنبرگر در گردهمایی بزرگ مقاومت