گردهمایی بزرگ مقاومت – اجرای ترانه عزم رهایی، امیر آرام و آرمالدو ( خواننده آلبانیایی)