تبیین جهان -قسمت ۶۸

 – تبیین ماتریال دیالکتیک وجود

  • جریان پیدایش ماتریالیسم دیالکتیک