اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ایران آزاد باهزاراشرف وارتش آزادی

زیرنویس: زینت میر هاشمی-سردبیر نشریه نبرد خلق ،عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق

درود وسلام برهمه شما ،شما رزمندگان راه آزادی ورهایی، دراین فرصت کوتاه به دونکته بطور خیلی خلاصه اشاره می کنم.

اول :اهمیت رویداد 30خرداد سال 1360

رویداد 30خرداد سال 1360 نقطه عطفی درتاریخ جنبش ضد استبداد دینی است.

رژیم بنیادگرای اسلامی باگلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم ،دستگیری ،شکنجه واعدام اعضاء وهواداران نیروهای انقلابی وآزادیخواه وبطور خاص نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران را شروع کرد.

هدف خمینی ازاین کشتار این بود که باکشتن آزادیخواهان وروشنفکران وبطور کلی نخبگان جنبش ،روحیه تسلیم وزندگی در خفت وخواری رابه مردم ایران تحمیل کند.

ازجهت دیگر خمینی باادامه جنگ ضد مردمی سیاست صدور ارتجاع رادنبال می کرد.

درمقابل این دوسیاست راهبردی رژیم جنبش مقاومت باتمام وجود ایستادگی کرد و بدیل دموکراسی ،آزادی ،عدالت اجتماعی وصلح را قرارداد.

مردم ایران باقیام30خرداد سال 1388 راهکار 30خرداد سال 1360 راادامه دادند.

از30خرداد 60 تا 30خرداد 1388هزاران زن ومرد آزادیخواه ومبارز به شهادت رسیدند که امروز یادو خاطره آنها راگرامی می داریم.

خانواده ها وهم رزمان آن شهدای پرافتخار اکنون دادخواه خونهای ریخته شده آنان هستند که نکته دوم صحبت من است.

جنبش دادخواهی بخشی ازجنبش ضد دیکتاتوری ونقش مهمی دررسیدن ایران به آزادی ،دموکراسی وصلح خواهد داشت.

ماهمگان وظیفه داریم که ازاین جنبش حمایت کنیم ماهمگان وظیفه داریم که ازاین جنبش حمایت کنیم ،سازمان چریکهای فدایی خلق ایران عضو شورای ملی مقاومت ایران باتاکید بررویداد30خرداد 1360 بعنوان نقطه عطفی درجنبش رهایی بخش مردم ایران براهمیت جنبش دادخواهی مادران وجنبش مقاومت زندانیان سیاسی درسیاه چالهای رژیم تاکید کرده وازاین جنبش حمایت می کند.

ماهم صدای بی صدایان هستیم ،پیروز باشید

.

سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران