اجرای همنوازی ایرانی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران