اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ایران آزاد باهزاراشرف وارتش آزادی

کاک باباشیخ حسینی – دبیرکل سازمان خه بات کردستان ایران

باسلام ودرود خدمت شما حضارگرامی با درود بر پیشمرگان قهرمان سازمان خه بات و مبارزان راه آزادی امسال نیز با عزمی راسخ تر از گذشته درگردهمایی باشکوه اول ژوئیه حضور بهم رساندیم تا بار دیگر پیام قاطع خود و عزم جزممان برای برچیدن حاکمیت نامشروع آخوندی را به حکام دیکتاتور تهران برسانیم

سازمان خه بات کردستان بیش از 36 سال بر تغییرناپذیر بودن رژیم آخوندی تاکیدکرده و سرنگونی این رژیم ارتجاعی را تنها راه رهایی مردم ایران میداند رژیمی که نه تنها موجب مشکلات متعدد و مصیبت برای مردم ایران شده بلکه عامل مشکلات درمنطقه و جهان و منبع اصلی تروریزم بین المللی و تنش و آشوب درمنطقه خاورمیانه و جهان میباشد بی شک نکات ذکرشده بخش اندکی از جنایت پیشگی رژیم ایران میباشد

اما همین نکات باید موجب شود تا جامعه جهانی از مقاومت و مبارزه عادلانه مردم ایران علیه رژیم آخوندی پشتیبانی کنند و از جانب دیگر از هرگونه مماشات باآخوندها خودداری نمایند

حضارگرامی

شکی نیست بقای این رژیم دیکتاوری عواقب وتبعات زیانبار بیشتری را به ایران وکشورهای منطقه بدنبال خواهد داشت سیاست مماشات با این رژیم  بجزگستاخ ترنمودن سردمدارشان در ایجاد تنش و ویرانی چیز دیگری بدنبال نخواهد داشت

پس برای کمک به مردم ایران وبرای سرنگونی حاکمیت خون آشام در ایران ازهمکاری با آخوندها خودداری نموده و نیروهای آزادیخواه ومبارز  را حمایت معنوی نمایید درود برمبارزان راه آزادی وپیشمرگان قهرمان ودرود بردوستان وقهرمانان درلیبرتی با تشکر .

سخنرانی کاک باباشیخ حسینی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران