گردهمایی مقاومت ایران ،سخنرانی پترو رومن

اندازه متن
Aa Aa
  • سخنرانی پترو رومن نخست وزیر پیشین رومانی

  • شما امید میلیونهاو میلیونها مردم ایران هستید

  • اکنون زمان آن است که شما یک ایران جدید بسازید

دوستان عزيز، شما نمايندگان پر افتخار مردم ايران هستيد. شما رزمندگان پر افتخار آزادي هستيد. ما نمايندگان و سياستمداران روماني در اينجا به شما درود ميفرستيم براي تلاش بزرگ و شريف شما براي آزادي ايران. و شما يك رهبر بزرگ داريد خانم رجوي كه اميد مردم ايران است. ميدانيد براي بدست آوردن  آزادي بايد بر ترس غلبه كرد. و من امروز شما را در اينجا ديدهام كه بي ترس هستيد براي بدست آوردن آزادي براي مردم ايران. شما نميترسيد. حاكمان، حاكمان فعلي در ايران بايد بدانند كه بدون شما يك ايران مرفه، آزاد و با افتخار وجود نخواهد داشت، بدون شما هرگز. شما اميد ميليونها و ميلونها مردم در ايران هستيد. و شما بايد اين مسؤليت را به عهده بگيريد. من مي دانم كه چه ميگويم. بدليل اينكه حدود 27 سال پيش ما با انقلاب روماني آزاديمان را بدست آوريم. يك تراژدي بود بسياري از مردم از بين رفتند، خونريزي بود.  در سنگري كه در آخرين لحظات بودم با مسلسل توسط ديكتاتوري به ما شليك شد ، از 81 نفري كه آنجا بودند منجمله من، 39 نفر با گلوله هاي ديكتاتوري كشته شدند. من از صميم قلبم اميدوارم كه انتقال ايران به آزادي و دموكراسي همراه با صلح باشد. زيرا بدون صلح مردم نمي توانند درست زندگي كنند. فراتر از زندگي ، آزادي گرانبهاترين سرمايه انسان است شما بهتر از هر كسي اين را مي دانيد. شما معني جنگيدن براي آزادي را مي دانيد. اكنون زمان آن است كه شما يك ايران جديد بسازيد. اين اميد من و اين اميد ما است. يك ايران جديد و مرفه براي مردم ايران بسازيد.