اجرای ترانه آلبانیایی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران