اجرای ترانه حاضر حاضر در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران