فقر، ورشکستگی و رکود اقتصادی دستاورد رژیم آخوندی برای مردم ایران -سرخط

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران- ۲۷ تیر ۱۳۹۶