گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس و دیدار های رئیس جمهور برگزیده مقاومت