اندازه متن
Aa Aa

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

 

انور مالك – عضو پيشين هيأت جامعة عرب در سوريه، روزنامه‌نگار

در اين كنفرانس يكي از برجستهترين موضوعات خطيري كه  كل دنيا را به خود مشغول كرده است، بررسي ميكنيم كه  بهطور پايهيي با پديده تروريسم مرتبط است. پديدهاي كه بهواسطه شبه نظامياني كه آخوندهاي حاكم بر ايران آنها را تغذيه ميكنند، مرزها را درنورديده و  و از سرزمينهاي مختلف عبور مي كند. عبور ميكند تا بوسيله همين شبه نظاميان كه از آنها حمايت مي كند، هژموني و كنترل خود را بر ثروتهاي خلقها از نژادها و زبانهاي مختلف اعمال كند.

در حقيقت موضوع اينست: سرنگوني رژيم آخوندي. اين عبارت به ميزان زيادي بدور از اذهان بود ، ودر رسانهها مطرح نميشد، و آخوندها بر اين باور بودند كه امپراطوري آنها برقرار شده است و و مرزهاي آنها گسترش پيدا كرده و به كشورهاي عربي و اسلامي رسيده  و كشورهاي همسايه و حتي فلسطين و ساير كشورها جان سالم بهدر نخواهند برد  آنها تصور كردند كه مي توانند منطقه را كنترل كرده و مسلمانان و اعراب  و حتي كل جهان را تحت كنترل داشته باشند. بنابراين دنيا هم اكنون درك كرده است و بيشتر درك خواهد كرد كه نميتوان بر تروريسم غلبه كرد، و از كشورها و خلقها حفاظت نمود و از ثبات آن و همزيستي آنها با تفاوتهاي نژادي و زباني و مذهبي حفاظت كرد، مگر با از بين بردن و خشكاندن منبع تروريسم كه در رژيم آخوندي و شبكههاي مختلف آن نمايندگي ميشود

بنابراين سرنگوني رژيم آخوندي واقعيت پايان جنگهاست. پايان تروريسم است. اين جنگهاي نجس و اين جنگهاي كثيف كه گريبانگير انسانها شده است. و آن را در سوريه ميبينيم كه تقريبا و يا شايد  تعداد قربانيان آن از ميليون فراتر رفته است، علاوه بر ميليونها زخمي و كوچ داده شدگان و تحت تعقيب قرارگرفته شدگان و گمشدگان و مفقود شدگان و شكنجهشدگان در زندانها. همچنين  آنرا در عراق ميبينيم و آنرا در يمن و  در لبنان مي بينيم كه به كشوري  به گروگان گرفته شده، تبديل شده است كه بر آن شبه نظاميان تسلط دارند. شبه نظامياني كه وابسته به ولي فقيه هستند و ميخواهند در اصليترين موضوعات ما كه فلسطين است نفوذ كنند. با اين وجود، مأيوس نميشويم، خلقها برخاستند و با اين پروژه مخالفت كردند ، وكشورها به حركت در آمدند ، ميبينيم مردم سوريه را كه مقاومت ميكنند، مردم عراق مقاومت ميكنند، مردم يمن مقاومت ميكنند، همچنين مردم لبنان مقاومت ميكنند. درود خداوند بر شما بهخاطر حضورتان

با تشكر و درود خداوند بر شما..

انور مالک در سیمنار عربی بین المللی، سرنگونی رژیم ضرورت پایان جنگ و تروریسم