اندازه متن
Aa Aa

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

 

جمال ابوحسن نماينده پارلمان بحرين

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

درود و سلام بر سرور انبياء و پيامبران حضرت  محمد و دودمانش و همه يارانش

برادران و خواهران گرامي، رژيم ديكتاتوري ايران از خطرناكترين رژيمهايي است كه عموم بشريت دچار آن شده است. و هيچ فاشيسمي و نازيسمي و ديكتاتوري آنچه را كه  اين رژيم انجام داده، انجام نداده است يعني رژيم آخوندي در ايران. از زمان رسيدن مستبدان و سرِ مار به حكومت در سال 1979 جهان از مصيبتهاي اين رژيم ستمگر دچار رنج مضاعف شده است. و بهويژه مردم ايران از سختيهاي مضاعف ناشي از اين رژيم فاشيستي كه تر و خشك را با هم سوزاند رنج كشيدند (اين رژيم) بزرگترين افسانه ستمگري و ظلم را عليه تمامي خلقهاي جهان با حمايت از تروريسم و دخالتهاي آشكار در كشورها بهثبت رساند بهگونهيي كه هيچ كشوري از دخالتهاي اين رژيم در امان نمانده است.

برادران و خواهران، آنچه را كه اين رژيم فاشيستي در جهان انجام ميدهد، بر همگي شما پوشيده نيست ما بايد متحد شويم، بايد يك جبهه يكپارچه براي سرنگوني اين رژيم، تشكيل دهيم  مجاهدين خلق و مقاومت ايران، شب و روز براي سرنگوني اين رژيم فعاليت ميكنند و ما از تلاشها و مبارزه آنها تقدير و حمايت مي كنيم

بايد تمامي خلقهاي جهان و تمامي ارگانهاي جهان و سازمانهاي جهان با مجاهدين خلق فعاليت كنند بهمنظور سرنگوني اين رژيم و پاك كردن آن از نقشه جهان.

همچنين فرا ميخوانم جهان را با تمامي سازمانها و ارگانهايش به ضرورت قراردادن سپاه پاسدران در ليست تروريستي زيرا (سپاه) ، همان سر مار و طراح و مجري تمامي عملياتهاي تروريستي در جهان است. هر عمليات تروريستي كه امروز در جهان رخ ميدهد، سر آن در تهران قرار دارد. زيرا طراح و پشتيبان آن، رژيم آخوندي در تهران است.

من از بحرين نزد شما آمدهام و حامل مشكل بزرگي هستم كه آن، مشكل دخالت رژيم ايران در كشورم بحرين است، دخالت رژيم ايران در بحرين، بهوسيله حمايت و پشتيباني از گروههاي تروريستي كه به اقدامات تروريستي دست ميزنند، و به امنيت بحرين لطمهوارد ميكنند،

به شما بشارت ميدهم برادران و خواهران من، ما در بحرين به ايجاد يك ابتكار پارلماني عربي براي مبارزه با دخالتهاي ايران در كشورهاي عربي اقدام كرديم. اين ابتكار بر كار جمعي از سوي پارلمانترهاي عرب در وهله اول و افرادي كه دوست دارند از ديگر كشورها در آن شركت كنند متكي است

برادران و خواهران من، تأكيد ميكنيم بر حمايت خودمان و قرارگرفتنمان در كنار مقاومت ايران با تمامي آنچه در اختيار داريم از تلاشها و مال و حمايت بهمنظور محقق شدن هدف عاليتر كه ، سرنگوني اين رژيم است. سرنگون باد اين رژيم، سرنگون باد اين رژيم، سرنگون باد اين رژيم والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

سخنرانی جمال بوحسن در سیمنار عربی ، سرنگونی رژیم ضرورت پایان جنگ و تروریسم