اندازه متن
Aa Aa

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

 

دكتر سحر قواسمي نماينده پارلمان  فلسطين

السلام عليكم

اجازه بدهيد در ابتدا تشكر كنم از برگزار كنندگان اين كنفرانسي كه اين امكان را به ما داد تا در نشستي در كنار شخصيتهاي عربي و بينالمللي پيرامون يك موضوع بسيار مهم باشيم، بزرگترين تغييراتي كه در قرن بيستم و قرن بيستويكم رخ داد ، تغيير مفاهيم ميان كشورها و در داخل يك كشور بود؛ ميان كشورها، با تشكيل سازمان ملل متحده و سيستمهاي آن كه پايه روابط ميان كشورها شده است ديگر ديكتاتوري با تمامي اشكال آن قابل قبول نيست، چه اشكال آن مذهبي باشد يا فرقهيي يا نژادي و ديگر نمي توان پذيرفت كه در قانون بينالمللي تحريفي تحت هر نامي كه باشد وجود داشته باشد.

ما بر اين عقيده هستيم كه حفظ اشغالگري اسرائيل و جنگ در اين منطقه، به بسياري از كشورهايي كه بهطور عملي اعمال ديكتاتوري ميكنند و يا احزاب سياسي كه تروريسم را اعمال ميكنند، بهانه اي و توجيهي براي موجوديت و بقا و با صدور بحرانهايشان داده است.

به عقيده من وجود رژيم ايران يك عامل كمكي در تغيير و خراب كردن راهحلها براي موضوع فلسطين است و فراموش نميكنيم نقش اين رژيم را در تفرقه اندازي كه در داخل فلسطين بوجود آمد. بر اين اساس من اينجا هستم و به عنوان يك فلسطيني كه در جستجوي حقوق بشر  بهعنوان يك اصل پايهيي است كه  به آن ايمان دارد. به عنوان يك فلسطيني در تلاش هست  براي يك كشور مدني كه در آن دمكراسي و چندگانگي و سياست وجود داشته باشد.

ما بايد با يكديگر كار كنيم براي حل كردن اين بحرانها و همچنين براي جايگزين كردن اين رژيم، (تا) رژيم فاشيستي حاكم در ايران به پايان برسد ؛ ما بايد موضوع فلسطين را حل كنيم. ما بايد كشور فلسطين را برقرار كنيم ، ديگر نگاه كردن با دوگانگي معيارها نسبت به آنچه در روي زمين رخ ميدهد بس است، وقت آن رسيده است تا همگي با هم همكاري كنيم ، با مفهوم انساني عميقي كه متكي است بر مشتركات ما به عنوان انسان، مفاهيم و ارزشهاي انساني بزرگتر از تمامي مفاهيم و ارزشهاي كوچكتري است كه تلاش داريم بر آنها تمركز كنيم، و با تعميق مفاهيم ارزشهاي انساني، به جهاني بهتر براي همه دست خواهيم يافت. جهاني كه در آن آرامش و صلح  گسترده ميشود و در آن خير براي بشريت گسترش مي يابد. آري براي  پايان دادن به اشغالگري اسرائيل، آري براي از ميان برداشتن رژيم فاشيستي حاكم بر ايران، آري براي مبارزه با تمامي شكلهاي تروريسم و تمامي سازمانهاي تروريستي و آري همچنين براي تقويت و حمايت از ارزشهاي قانون بينالمللي، همگي ما مسئوليت بزرگي داريم. با تشكر.

دکتر سحر قواسمی در سیمنار عربی بین المللی، سرنگونی رژیم ضرورت پایان جنگ و تروریسم