اندازه متن
Aa Aa

گراميداشت فروغ جاويدان وتمامي جاودانه فروغها

نوشته اي اززنداني سياسي ابوالقاسم فولادوند

زندان گوهر دشت كرج-31تير1396

آخر خرداد 67 بود که با پخش مارش پيروزي از راديو صداي مجاهد و اعلام عمليات پيروزمند چلچلراغ،  بار ديگر شور و شعفي وصف ناپذير در سراسر ميهن عزيز پراکنده شد و در نقطه مقابل گرد ياس و نوميدي، و مرگ و نابودي بر تماميت رژيم آخوندي پاشيده شد

و فريادهاي آتشين رزمنده شيران ارتش آزادي، امروز مهران فردا تهران, ‌ آنچنان زيبا روزهاي آتي را ترسيم نمود که خميني ملعون در صحبت هايش گفت توان جنگيدن در دو جبهه را ندارد (سخنراني که ديگر پخش نگرديد) ‌و به اجبار تنها راه گريز حکومت ستمگر خود از وحشت شکست در مقابل رزمنده شيران ارتش آزادي را در خوردن جام زهر آتش بس دانست و نسبت به تمام شعارهاي جنگ طلبانه اش, ‌ غلط کردم گفت.

و اما عمليات کبير فروغ جاويدان و تمامي حماسه هائي که جاودانه فروغ هاي ارتش آزادي خلق کردند چه آنهايي که به شهدا پيوستند و چه آنهايي که شاهد بودند و هستند و کماکان به پيش مي تازند, براي افرادي مانند من که وسعت ديدشان با عينک به زور به نوک بيني شان ميرسد و با بسر بردن در کنار خانواده و به دور از راه پاکبازان آزادي بودم, عمليات فروغ جاويدان و به ظاهر ماندن رزمندگان پشت تنگه چهار زبر و بر باد رفتن آرزوي سرنگوني رژيم قرون وسطايي آخوندي تمام شد.

ولي با گذشت زمان و ديدن قسمت هايي از جلسات قبل از عمليات فروغ و آنجايي که معلم راستين و راهبر مجاهدين يعني برادر مسعود بعد از تاييد همه رزمندگان عنوان کرد بنظر فرماندهي کل اگر فقط کلاش داشتيم بايد اين عمليات را اجرا نماييم و به دور از هر نتيجه اي پيروزي از آن ماست و بابت اين پيروزي حتي قبل از انجام آن به همه تبريک گفت؛ آنجا بود که اندکي از عظمت و ضرورت انجام آن عمليات در آن مقطع زماني را دريافتم (‌البته اميدوارم دريافته باشم) ‌ و متوجه شدم که اين عمليات ملي و ميهني نتيجه منطقي و تکاملي, ‌ 30خرداد و انقلاب ايدئولوژيک مي باشد و به همين سبب ميمون و مبارک است.

زنداني سياسي ابوالقاسم فولادوند در ادامه با مرور برخي سرفصلها و تحولات 30 سال بعد از عمليات فروغ جاويدان از جمله قتل عام زندانيان سياسي، و تاثيرات كارزار دادخواهي بر شكست مهندسي خامنه اي در نمايش انتخابات و برگزاري گردهمايي مقاومت در پاريس مي نويسد:

بارخدايا, ‌ فهم و درکي به من عطا کن که همانند تمامي اشرفيان و اشرف نشانان بتوانم در عمل از تنگه چارزبر خويش, ‌ مانند تمامي مجاهدان عبور کنم و به خيل خانواده مقاومت و مجاهدان بپيوندم, نه مانند تماميت رژيم و ديگراني که در پشت آن چمبره زده و به گل نشسته اند و روز بروز شقه بيشتر و شکست و نابودي محتوم خويش را نظاره ميکنند.

مرگ بر اصل ولايت فقيه

زنده باد آزادي

درود بر رجوي

زنداني سياسي. ابوالقاسم فولادوند. زندان گوهرشت 96.4.31

زندان گوهردشت: گرامیداشت حماسه فروغ جاویدان و تمامی جاودانه فروغها