اندازه متن
Aa Aa

گراميداشت سالگرد حماسه كبير فروغ جاويدان بانصب پلاكارد و شعارهاي : سوم مرداد سالگرد حماسه فروغ جاويدان گرامي باد -زنده بادارتش آزاديبخش ملي ايران -بازمي آئيم باارتش آزاديبخش –عمليات كبير فروغ جاويدان لرزه سرنگوني بر رژيم ولايت فقيه…. –مرداد 96

درشهرهاي: تهران ،بوشهر، ساري، اصفهان، كرمانشاه و تنكابن

گرامیداشت سالگرد حماسه فروغ جاویدان در شهرهای میهن