سالگرد حماسة فروغ ايران ۶ و ۷ مرداد۱۳۸۸ در اشرف

اندازه متن
Aa Aa

  •     سالگرد حماسة فروغ ايران 6 و 7 مرداد 1388 در اشرف

 

در روزهاي 6 و 7 مرداد سال 88 در حاليكه كمتراز دو ماه از آغاز قيام سراسري مردم ايران ميگذشت, خامنه اي مزدوران عراقي خودش را به فرمان مالكي به اشرف فرستاد تا بهخيال خودش با قتل عام اشرفيان، بهجامعة جوشان ايران، پيام وحشت و ارعاب بفرستد.

آنروزها دشمن پليد با تصور اين كه قتل عام مجاهدان بيسلاح امري آسان است، گمان ميكرد با اين جنايت بزرگ ميتواند حماسه پايداري يك خلق را به قربانگاه ببرد، اما  قيام سرخفام اشرفيان و فروغ پرغرور ايران/ با پايداري آرشان / و خون حنيفان و سياوشان / جوشيد و خروشيد/ و برغم خواب و خيال دشمن و عوامل و مزدورانش، به بينه حقانيت / شاخص مظلوميت/  و الهام بخش مقاومت افتخار آفرين مردم ايران تبديل شد.

سلام  برشهيدان حماسة فروغ ايران در روزهاي 6و 7مرداد. قهرماناني كه با پيكرهاي بي سپر/ به مصاف تير و تبر دشمن ضدبشررفتند/ با پايداري سرخ‌فام، همچون موجهاي صخره شكن دشمن حقير را در اوج ناباوري‌ اش ميخكوب كردند/ و هم آوا با جاوادنه فروغهاي آزادي / هم پيمان با سربداران سرفراز اوين و گوهردشت درمرداد 67/ و هم بسته با قيام آوران بي باك و بيم در تهران و شهرهاي ميهن درخشيدند و با حماسهآفريني گروگانهای اشرفي در 72 روز نبرد مرگ و زندگي همراه با اعتصاب غذای گسترده در اشرف و شهرهای مختلف جهان، كه نمايش اعجاب انگيزي از پايداري بي شكاف بود، دشمن را بهزانو درآوردند و مبشران فتح مبين گرديدند.

 

سالگرد حماسة فروغ ايران 6 و 7 مرداد 1388 در اشرف

 

 

سخنرانی برادر مجاهد مسعود رجوی در امجدیه

يقين كنيد، يقين كنيد كه هر دستي كه از مجاهدين بشكند، ده دست به آنها افزوده مي‌شود و هر چشمي كه از حدقهٌ مجاهدين بيرون بيايد صد چشم بيناشدهٌ ديگر به آنها افزوده مي‌شود. كف زدن جمعيت و هر قلبي كه از مجاهد پاره كنيد و سري كه بشكنيد هزار قلب و سر ديگر پربركت به جايش خواهد نشست. كف زدن جمعيت اين منطق انقلاب است. اين منطق توحيد است، منطق تكامل است، منطق اسلام است، و منطق راه خدا و راه خلق است. . مگر نيست كه به‌قول قرآن، مثل آنها كه در راه خدا انفاق و فديه مي‌كنند، “كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأته حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم”  همانند دانه‌يي است كه هفت خوشه مي‌روياند و در هر خوشه‌يي صد دانه و خدا چندبرابر مي‌كند براي هر كه بخواهد كه خدا گشايش‌دهندهٌ عليم است.

كليسا و دعاي خانم مرضيه

براي تمام اشرفيها  و همصدا با فرزندانم در اشرف ميگويم: ما پيروز ميشويم، هيهات منا الذله

 

  33000 نامه و ايميل به سراسر جهان

  14500انعكاس رسانهيي در مورد اشرف

  ارسال بيش از 200000سند و مدرك به رسانهها و دولتهاي مختلف

  200مورد فعاليت سياسي ـ تبليغي در داخل كشور در كمتر از 70روز!

 

ـ يك خانم خارجي: من تحت تأثير شجاعت و قدرت فوقالعادة آنها قرار گرفتم، خشمگين از سكوت رسانهها و دلسرد از سياستمداران،

ـ يك خانم خارجي ديگر: آقاي نخست وزير من از مقابل سفارت آمريكا نزد اعتصابيون با شما حرف ميزنم ، ميخواهم از شما سؤال كنم چرا، چرا به ديدار آنها نيامدي؟

ـ پدرهانري فقيد : هركاري از دستم برآيد را خواهم كرد تا اين سكوت را بشكنم و از شما صحبت خواهم كرد.

ـ هولتز هوتر فقيد: اميدوارم بالاخره يك نفر از آن داخل (وزارت خارجه) بيرون بيايد، من خودم قبلا نمايندة مجلس (بوندستاك) بودم. در آن جا بيشتر حرف زده ميشود تا عمل شود. بالاخره بيدار شويد، بيدار شويد.

 

يك خانم خارجي: من احساس ميكنم بايد ما هم با شما اعتصاب غذا كنيم. اگر ما هم در كنار شما دست بهاعتصاب غذا بزنيم. شايد بتوانيم سياستمداران و رسانههاي خودمان را به لرزه درآوريم تا در برابر چنين فجايعي

ـ آقايي در انگلستان كه در اعتصاب شركت كرده: ميخواهم بدانيد كه من هم يكي از اعضاي خانوادة شما هستم. برايتان گريستم و از خدا طلب كردم كه رنج و سختيتان به زودي بهپايان برسد.

ـ يك خانم خارجي: سلام به همگي من در دومين هفته ازاعتصاب غذا مقابل سفارت آمريكا آمدهام

 

سرود ترانه تير زدي تبر زدي…

 

فرازي ماندگار از حماسه 6 و 7 مرداد 1388

مجروح‌شدن خواهر مجاهد زهره قائمي

همرديف مسئول اول مجاهدين

بر اثر اصابت گلوله مزدوران

در شبانگاه 6 مرداد 1388 در اشرف

 

 

 خواهر مريم 16شهریور92

«و شما اي زنان پيشتازي که در صف مقدم دليران اشرفي تا آخرين نفس ايستادگي کرديد، به راستي که الگوي نويني از رزم و پايداري براي زنان و جوانان ايران خلق کرده ايد. درود بر همه شما، از آن روز، حتي يک لحظه تصوير خواهر عزيزم زهره، از نظرم دور نمي شود. زهره از زندانيان مقاوم دوران خميني دجال و به مدت 5سال زنداني بود. و در حمله ۶ و ۷ مرداد درسال ۸۸ به اشرف، به سختي مجروح و يک پايش با گلوله به شدت آسيب ديد. اما اين سختيها هيچ کدام در شخصيت و منش تحسين برانگيز او اثري نداشت. او صداقت و فروتني را با شجاعت و مسئوليت پذيري در آميخته بود و در دو دهه گذشته مسئوليتهاي بسيار سنگين و خطيري را در پيچيده ترين شرايط اين جنبش به پيش برد».

 

-قسمتي از سخنان برادر  – 1388

مجروحينمان را جز اندکي وقت نيست که يک به يک نام ببرم بيش از۵۰۰نفر از جمله خواهر مجاهد زهره قائمي از معاونان مسئول اول، درود درود، درود