اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

حازم المجالي – نماينده پارلمان اردن

بسم الله الرحمن الرحيم

وقتي كه وارد سالن شدم، از اين تيتر استقبال كردم: سرنگوني رژيم آخوندها پايان جنگ و تروريسم در خاورميانه. چرا كه واقعا از دهه هشتاد قرن گذشته، رژيم ايران باعث و باني همه مشكلات تا به امروز بوده است.

شاهد افزايش نقش منفي رژيم  ايران هستيم چه بلحاظ دخالت مستقيم و يا غير مستقيم مثل دخالتهايش در عراق و سوريه و لبنان ويمن و بحرين و همچنين صدور بحران به كشورهاي همسايه.

برادران حاضر در كنفرانس،

براي اينكه خاورميانه از صلح برخوردار شود، بايد كه عدالت براي مردم فلسطين ميسر شود و دخالتهاي تخريبي در منطقه متوقف شود. برادران، من از اردن سرزمين بردباري بين مذاهب و مليت ها آمدهام. كشوري كه آغوشش را به روي ميليونها پناهنده سوري (آواره شده) در نتيجه سركوب رژيم سوريه و با حمايت مستقيم رژيم  ايران باز كرده است. برادران، زمان آن رسيده است كه يك راه حل مسالمتآميز براي بحران سوريه و برپايي كشور مستقل فلسطين ايجاد شود و به نفوذ رژيم ايران در منطقه پايان داده شود. در اين صورت فقط امنيت و ثبات ملتهاي منطقه محقق مي شود. از جمله براي مردم برادر ايران كه شايسته زندگي در يك نظام دمكراتيك واقعي هستند  و نه تحت حاكميت رژيم آخوندهاي سركوبگر از اين تريبون درود مي فرستم و درود همه برادران را به هر مجاهد خلقي. متشكرم بخاطر دعوتتان و از اينكه اين فرصت را به من براي سخن داديد، و السلام عليكم و رحمت الله وبركاته

سخنرانی حازم المجالی در سمینار عربی و بین المللی