اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

جيلاني همامي –نماينده پارلمان تونس

با درود به همه

ابتدا، مايلم كه به برادران و خواهرانم در سازمان مجاهدين خلق تبريك بگويم بهدليل پيروزي چشمگير در كنفرانسشان در روز گذشته

من اين شرف و افتخار را ديروز داشتم كه براي اولين بار در كنفرانس اين سازمان شركت كنم و چشمانم خيره گشت از تعداد زياد ايرانيهايي كه شركت كرده بودند و ميهماناني كه در اين كنفرانس شركت كرده بودند كه به صراحت بگويم در من آرزوي بزرگي و نوعي آرزو براي آينده را در رابطه با وضعيت ايران بوجود آورد.

در جهان امروز تقريبا هيچ رژيمي مثل اين رژيم در سركوبگري و خصومت با اصول آزادي و عدالت وجود ندارد.

. علاوه بر آن، رژيم ايران اكنون تبديل به يك نيروي منطقهيي شده است كه تلاش ميكند در تمامي زمينهها گسترش پيدا كند رژيم ايران يك ايستگاه شنود و نفوذ در اريتره ايجاد كرده است، رژيم ايران روابطي برقرار ساخته و يك ايستگاه در آنگولا دارد، رژيم ايران در تونس فعال است. امروز رژيم ايران بهوسيله وزارت اطلاعات در تونس به منظور ترويج افكار شيعه و براي ايجاد تشكيلات شيعه در تونس دخالت ميكند. طبيعتا بابت آن مبالغ بسيار زيادي را خرج اين تشكيلات بهوسيله گروهها و نه ضرورتا بهوسيله احزاب ميكند از طريق اتحاديههاي مجمتع مدني. ايران تلاش ميكند در هر جايي از عامل شيعه سوء استفاده كند، از عامل مذهب و من تأييد ميكنم حرفهاي آن برادري كه گفت از بزرگترين خطرهايي كه اين منطقه را امروزه تهديد ميكند تلاش براي ايجاد پايههايي بهوسيله جنگ  جديد، جنگ سني و شيعه، اين جنگ فرقهگرايان كه خطر بسيار بزرگي بهشمار ميرود كه ايران بهوسيله آن ميخواهد نفوذ پيدا كند مثلا در مغرب عربي، در تونس، در الجزائر و در مراكش، كه البته تا الآن نتوانسته آنرا به انجام برساند زيرا اين كشورها، كشورهاي سني هستند و همه اينها را مي دانيم.

بهعقيده من، برادران در سازمان مجاهدين خلق ايران، پرچمي برافراشتند كه براي ما آرزويي بزرگ را ايجاد كرده است، زيرا سقوط رژيم ايران اقدامي در مسير يكي از گامهاي بزرگ در اين  منطقه  و در اين پهنه جغرافيايي خواهد بود، كه معناي آن ورود منطقه ما به دموكراسي است. بهعقيده من برادران در سازمان مجاهدين خلق مسئولان اصلي هستند و به عقيده من مسئوليت آنها و مسئوليت مردم ايران، خلق بزرگ ايران كه از سال 1979رنج كشيده و در سختي بسر برده ،اما اين خلق با تاريخ مبارزاتي عظيم خود، بهعقيده من اين فرصت را به منطقه ما براي آزادي و دموكراسي خواهد داد و آرزومندم كه سازمان مجاهدين خلق پيشتاز اين جنبش باشد.

سخنرانی جیلانی همامی در سمینار عربی و بین المللی، گردهمایی سه روزه مقاومت ایران