اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

محمد لحام – نماينده پارلمان فلسطين

عصر همگي بخير

افتخار بزرگي است كه در اينجا گردهم ميآييم. يك موقعيت عملي خلاق افتخار آميز. بله اي برادران، در ابتدا به شما تبريك مي گويم بخاطر موفقيت گردهماييتان چه بلحاظ آمادهسازي وچه تهيه و چه نتايج آن.

امروز در برابر مجموعهيي از واقعيتهاي سرسخت قرار داريم كه بر مبارزات شما دلالت ميكند. همان مبارزهيي كه با طلوع هر روز و تا پايان هر سال به آن عمل ميكنيد. و اين را ما در نتايج كنفرانستان ديديم كه يك دستاورد بزرگي داشت كه در آزادي مجاهدين اشرفي خود را نشان داد. بله اينها بخاطر تلاشهايتان و مبارزهتان بوده است.

اي برادران، ما در اين مكان، بر يك واقعيت سرسخت تأكيد ميكنيم كه برادران قبل از من و كساني كه قبل از من صحبت كردند، به آن پرداختند. منظورم دخالت (رژيم) ايران در منطقه است. ما در فلسطين در آتش اين دخالت سوختيم آن زمان كه اين رژيم از تجزيه سخيفي كه ميهن گرانقدر ما در بخش غزه در سال 2007 در آن بسر ميبرد حمايت و پشتيباني ميكرد. شعارهايي كه در آنجا داده ميشود، مثل روز قدس و غيره، چيزي جز خاك پاشيدن در چشمان ما نيست و تنها در خدمت طرح و برنامههايي است كه هيچ ربطي به فلسطين ندارد. اهداف اين رژيم هرچه باشد اعم از گسترش و دخالت در كشورهاي ميهن عربي، در يمن و سوريه و عراق و بحرين و تلاشهايش در اردن و مصر و تونس، حاكي از يك واقعيت بحراني است كه رژيم ايران در آن بسر ميبرد. اما مأموريت تغيير اين رژيم، اين در درجه نخست، مأموريت مردم ايران و نيروهاي رزمندهاش يعني مقاومت ايران و در پيشاپيش آنها سازمان مجاهدين خلق، است. سازماني كه با ما فلسطينيها داراي يك روابط ديرينه است كه استاد بزرگ صالح القلاب به آن اشاره كردند. روابطي كه به دوران پيشتازان نخستين برميگردد، به شهيد جاويدان ياسر عرفات و به مسعود رجوي كه راه آزادي را گشودند، و نقشه مسير مبارزاتي و جنگ را براي مردممان جهت رسيدن به آزادي و تعيين سرنوشتشان ترسيم كردند.

بله، اي برادران، ما به اين روابط افتخار ميكنيم. و امروز براي اين آمدهايم كه تأكيد كنيم و وفاداري خود را به آنچه كه ترسيم شده و گشوده شده و در آن زمان انجام شده، اعلام كنيم. ما هرگز فراموش نخواهيم كرد آنچه را كه مجاهدين اشرفي وقتي كه ياسر عرفات شهيد شد، انجام دادند، به رغم تمامي درد و رنجها و سختيهايي كه داشتند و به رغم شرايط فوقالعادهاي كه در آن بسر ميبردند. آنها اولين كساني بودند كه اقدام به برپايي مجلس ترحيم كردند و مراسم عزا براي شهيد جاويدان ياسر عرفات برگزار كردند. ما در اين مكان، از تمام ارگانهاي قانوني بين المللي و حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل ميخواهيم كه با همديگر عليه گسترش فرقهگرايي و تبعيض بر اساس مذهب عمل كنند، و قوانيني را تصويب كنند كه مانع بنيادگرايي مذهبي شوند. چرا كه اين اقدامات جنايت عليه بشريت است. و همچنين قوانيني را عليه اشغالگري و ظلم و ستم بر خلقها و سركوب آنها تصويب كنند. و از مبارزات نيروهاي مبارز در راه آزادي ودموكراسي وعدالت حمايت و پشتيباني كنند. و كميتههاي همبستگي مثل كميته همبستگي عربي اسلامي كه اخيرا تشكيل شده را تقويت كنند. و براي ايجاد يك چارچوب قوي جهت رويارويي با بنيادگرايي مذهبي و فرقهگرايي در منطقه ما تلاش كنند. منطقه اي كه از ظلم و ستمهاي مختلف و تجاوز توسط نيروهاي اشغالگر و تبعيض و فرقهگرايي  ديني رنج ميبرد. همان اعمالي كه رژيم (آخوندي) به فرقهگرايي نهادينه شده در قانون اساسياش افتخار ميكند.

بله، اي برادران، براي شما موفقيت را آرزومنديم. با شما خواهيم بود در راه خدمت به مبارزه شما و مبارزه مشتركمان براي آزاديمان و استقلالمان و گسترش دموكراسي.

سخنرانی محمد لحام در سمینار عربی و بین المللی، گردهمایی سه روزه مقاومت ایران