تبیین جهان – قسمت۶۹

تبیین جهان – قسمت شصت ونهم

تبیین ماتریال دیالکتیک وجود

جریان پیدایش ماتریالیسم دیالکتیک-