اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

دكتر كریم عبدیان – مدافع حقوق بشر از اهواز

بسيار متشكرم، بسيار متشكرم بابت اين دعوت من يك عربي اصيل ايراني هستم. يعني عرب آهواز اما تا به همين امروز تدريس عربي در جمهوري اسلامي ممنوع است. من صدها پرونده حقوق بشري را دنبال ميكنم. فعالان عربي در زندان هستند كه جرمشان اين است كه مدارس عربي تأسيس كردهاند. مثل استاد و همكارم صالح القلاب كه برخي از تجاربش را بازگو كرد، من هم تجربهام را با خميني و خاتمي بگويم. خميني دروغگو بود. خامنهاي دروغگو بود بگذاريد كه من تجربهام را بازگو كنم. من در دهه 60 ميلادي در زمان شاه فعاليتم را وقتي كه دانشجو بودم در نيويورك در دانشگاه نیویورک شروع كردم،. در آغاز دهه هفتاد ميلادي پيش خميني بصورت يك هيئت آمديم و من در رهبري دانشجويان ايراني در آمريكا بودم. صحبت از سرنگوني شاه بعنوان يك ضرورت تاريخي بود. بگذاريد كه يك ائتلاف عليه شاه تأسيس كنيم. اولين حرف ما اين بود كه ما يك سري خواسته داريم. ما آزادي ميخواهيم و يك رژيم كثرت گراي دموكراتيك و من بعنوان يك عرب و همكارم از آذربايجان گفتيم كه ما همچنين خواستار يك دولت غير متمركز در ايران هستيم. چونكه ايران از قوميت هاي مختلف تشكيل شده است. ما خواستار خودمختاري هستيم و تمام. من  از دانشگاه فارغ التحصيل شدم و به ايران رفتيم و به زندان افتاديم قبل از انقلاب از زندان بيرون آمديم. به گفتگو با بازرگان و خميني و غيره ادامه داديم. همان حرفها را گفتند كه بعد از سرنگوني رژيم شما شركت كنيد و ما به قم برميگرديم. دوباره دروغ گفتند. يعني كه ميخواهم بگويم كه اين دولت جمهوري اسلامي بر دروغ بنا شده است. در دهه 80 ميلادي (از ايران) خارج شديم و تا امروز عليه جمهوري اسلامي ميجنگيم. تاريخ امروز تكرار ميشود و تكرار شده. امروز يك ضرورت تاريخي هست. همانطور كه خانم مريم رجوي گفت سرنگوني رژيم.  چرا و اين مضمون و اين پيام چيست؟ پيام اين است: اولا همه جريانات سياسي ايران معتقدند كه اين رژيم يك رژيم سركوبگر و مرتجع عقبمانده است كه عليه مردم ميجنگد و هيچ اصلاح طلبي هم وجود ندارد. اين رژيم در تماميتش يك رژيم مرتجع است. اين نكته اول. اما نكته دوم: يك باور و اقراري وجود دارد كه ما خواستار يك آلترناتيو دموكراتيك هستيم همانگونه كه خانم مريم رجوي ديروز در سخنانش گفت. يك آلترناتيو فراگير. چونكه همانگونه كه گفتم ايران تشكيل شده از قوميتهاي زياد. ما خواستار يك آلترناتيو دموكراتيك فراگير هستيم و جدايي دين از دولت.

و انشاالله همانطور كه برادرمان گفت انشاالله اين پايان سرطان در منطقه است. چونكه تهديد جمهوري اسلامي است كه تنها عليه مردم خودش تهديد نيست. بلكه امروز مردم سوريه و مردم عراق و مردم يمن همه توسط رژيم آخوندها اشغال شدهاند. بسيار متشكرم.

سخنرانی دکتر کریم عبدیان در سمینار عربی و بین المللی سرنگونی رژیم آخوندی ایران