اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

محمد الشيخلي – حقوقدان از عراق

بسم الله الرحمن الرحيم

منتهاي افتخار و تقدير و سپاس من است كه در اين جلسه پر ارزش و با حضور اين برگزيدگان عاليقدر، شخصيتهاي پشتيبان آزادي و عدالت در جهان شركت ميكنم. صريح بگويم، علاقه داشتم كه گوش ميدادم به بحثها و بررسيهايي كه به هدف اين جلسه بپردازد و به ما راههايي را براي محقق كردن اين هدف باشكوه و عالي كه خودش را در سرنگوني رژيم آخوندي نشان ميدهد، ارائه دهد.

رژيمي كه بر گرده مردم ايران و كشورهاي عربي و خاورميانه از سال 1979، نشسته است. يعني از زماني كه به اصطلاح انقلاب خميني آغاز شد و شعار صدور انقلاب خميني را دركشورهاي عربي سرداد و اين اولين قانون شكني بود كه خميني به آن دست زد وبه وسيله آن ميثاقهاي بينالمللي و عرفهاي بينالمللي و متون و اسناد بينالمللي در ارتباط با ضرورت دخالت نكردن در امور ديگران را زيرپا گذاشت، اما خميني اين شعار را سر داد و اين اولين تخلف بود.

ما بهعنوان خلقهاي عرب در سنگر حق قرارگرفتهايم و در كنار كساني  كه از آزادي و از عدالت در اين جهان دفاع ميكنند ايستادهايم. ازجمله آنها بيشك سازمان مجاهدين خلق است كه با آنها و بهطور مشخص با برادران و خواهران مجاهد خلق و ساكنان اشرف بوديم در عراق بوديم. و من افتخار ميكنم كه براي ساليان و دهههاي طولاني وكيل برادران و خواهران در اشرف بودم.

بنابراين ما خواهان آن هستيم از اين همين مكان  وتأكيد ميكنيم كه ما آويختهايم به اصول پاك و شرافتمندانه در كار بين كشورهاي عربي و خلقهاي عرب با مردم ايران و كشور نوين ايران كه به خواست خداوند با رهبري برادران و خواهران در سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران فراخواهد رسيد.

بايد سر افعي در تهران قطع شود كه همان رژيم پليد آخوندي است و پس از آن تمامي بازوهاي خونريز كه اين رژيم آنها را در كشورهاي عربي كاشته است. پايان خواهد يافت

والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

سخنرانی محمد الشیخلی در سمینار عربی و بین المللی سرنگونی رژیم آخوندی ایران