اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

مصطفي عمّاره نويسنده وتحليلگر مصري

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

در آغاز مايلم واقعيتي را توضيح بدهم كه به آن كاملا معتقدم. هيچ دشمني آنطور كه رژيم ايران مدعي آن است بين رژيم ايران و اسرائيل وجود ندارد. چون اين رژيم و اسرائيل با هم متحد هستند براي تقسيم منطقه عربي. همه ما بخاطر ميآوريم در زمان جنگ ايران و عراق داستان سقوط هواپيماي رژيم ايران كه حامل سلاحهاي اسرائيلي بود این يك رسوايي بزرگ بود كه ثابت ميكرد اين رژيم به ملتهاي عرب در جنگ با اسرائيل كمك نميكند، بلكه عليه آنها توطئه ميكند. در نتيجه مقابله با اين طرح، نياز به يك كار سيستماتيك و نه يك تلاش فردي دارد. وقتي كه رژيم ايران سرگرم مشكلات داخلياش شود، من فكر ميكنم كه اين مسئله آن را تا اندازه زيادي در زمينه فعاليتهايش در خارج محدود ميسازد. من هم با گفته نماينده پارلمان (بحرين) جمال بوحسن موافق هستم كه بايستي يك كميته عربي اسلامي براي مقابله با رژيم ايران تشكيل شود كه شامل تعدادي از خبرنگاران و سياستمداران و حقوقدانان باشد كه وظيفهشان تدوين يك برنامه سيستماتيك براي رويارويي با اين رژيم در آينده باشد. پيشنهاد ميكنم كه اين كنفرانس در آغاز تشكيل يك كميتهاي را بپذيرد كه متشكل شده باشد از آقاياني كه از مقاومت ايران حمايت ميكنند و در اين كنفرانس و كنفرانسهاي گذشته شركت داشتهاند و اين كميته هستهيي است براي تشكيل كميتهيي بزرگتر كه هر كسي در كشورش تشكيل ميدهد و شامل سياستمداران، خبرنگاران و حقوقدانان ميشود كه طرحي را براي مقابله با رژيم ايران تدوين ميكند. بعنوان مثال، كميته حقوقي، تشكيل كميتهيي را ميدهد كه مسئوليتش قراردادن سپاه پاسداران در ليست تروريستي است و همچنين شكايتهايي را به دادگاههاي جنايي بين المللي عليه سردمداران رژيم ايران ارائه ميدهد و اين جنايتها مستند هستند.

متشكرم  بخاطر سخنرانيهايتان و السلام عليكم و رحمت الله وبركاته

سخنرانی مصطفی عماره در سمینار عربی و بین المللی سرنگونی رژیم آخوندی ایران