اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

پائولو كازاكا

 با تشكر فراوان از مقاومت ايران، همواره مايه مسرت فوق العاده براي من است كه در كنار دوستان عزيز عرب باشم. اولين بار كه به دنياي عرب پا گذاشتم در واقع ميهمان سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف(عراق) بودم. به سرعت بايد ميفهميدم كه چه وقايعي رخ ميداد. بعضاً سرعت فراگيري بسيار حياتي است چرا كه به نظرم جرج بوش، رئيس جمهور سابق آمريكا، در 2007، يعني سالها بعد از اينكه آن اقدامات شرورانه انجام شده بود، فكر كنم بالاخره فهميد چه چيزي در حال وقوع بود. او بالاخره فهميد كه راه را به روي اشغال پنهان عراق باز كرد، كه در واقع تيتر كتابي است كه در 2008 منتشر كردم. در اين اشغال هرگز فراموش نخواهم كرد اولين ملاقاتي كه با يك شيخ عرب عراقي داشتم كه او به من گفت بزرگترين نگراني من اين است كه هر جا كه نيروي قدس ايراني وارد ميشوند، مواد مخدر هم با آنها فرا ميرسد. اين يكي از بسيار مواردي است كه هيچ كس در غرب فهم نميكند.

اين يك تهاجم است و من هرگز از واژه دخالت استفاده نكردهام. چه دخالتي؟ اين يك تهاجم است. در عراق، سوريه، لبنان يا يمن. اين چيست؟ اينها نيروهاي سپاه پاسداران هستند با شبهنظامياني كه از كشورهاي ديگر استخدام ميكنند.

اما ما بايد متحد بمانيم و روي اين موضوع به سختي كار كنيم. بايد درك كنيم كه اطلاعات بسيار حياتي است. افراد نميفهند و فكر ميكنند نيروهاي رژيم ايران  دارند امروز با داعش ميجنگند. اين يك دروغ بزرگ است. آنها هرگز چنين كاري نميكردند و آنها خودشان از اول خالق داعش بودند. اين را بايد درك كرد و در اين جبهه هم كار كرد. با تشكر فراوان كه گوش كرديد و هرجا بتوانم كاري بكنم من آنجا خواهم بود.

سخنرانی پائولو کازاکا در سمینار عربی و بین المللی سرنگونی رژیم آخوندی ایران