اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

پیتر مورفی – رئيس كميته استرالياييهاي حامي دمكراسي در ايران

به عنوان افراد استراليايي ما نگران احترام به قانون انساندوستانه بينالمللي و حقوق بشر، و مخالف با تروريسم هستيم. براي ما بسيار دلگرم كننده است كه در اينجا در پاريس بسياري از نمايندگان پارلمان عليه ديكتاتوري حاكم بر ايران بصورت بسيار واضح صحبت ميكنند، و ما در استراليا براي چنين ديدگاه روشني تلاش ميكنيم. اين باعث تعهد بسيار بهتري از سوي منابع مدني يا نظامي استراليايي خواهد شد تا از خواسته بزرگ صلح و دمكراسي در ايران و كل منطقه خاورميانه حمايت كنيم.

 

جاسلين اسكات – نويسنده و استاد دانشگاه كمبريج استراليا

جاسلين اسكات – به عنوان حاميان دمكراسي در ايران، ما معتقديم كه صلح، عدالت، حقيقت، آزادي، برابري و عشق آرزوها و خواستههاي همه انسانها هستند، ما ميدانيم كه اين موارد حق هر انسان و حق هر ايراني است، چه در داخل يا خارج ايران. اين حقوق از همه ايرانيان دريغ شده كه علت آن،  وجود يك رژيم سركوبگر و تروريستي است. رژيمي كه همه ايرانيان را در داخل و خارج كشور سركوب كرده، باعث ايجاد تروريسم شده و در واقع يك رژيم تروريستي است. بايد كه در اين مبارزه بزرگ كه دههها ادامه داشته است به يكديگر بپيونديم ، مبارزهيي كه ما به آن پيوستيم، و از آن حمايت ميكنيم و به عنوان حاميان استراليايي دمكراسي در ايران معتقديم همه افراد بايد در اين رابطه شركت داشته باشند، تا همه انسانها در سراسر جهان بتوانند از اين حقوق بهره مند شوند. آزادي، صلح، حقيقت، عدالت، برابري و عشق. متشكرم

سخنرانی پیتر مورفی و جاسلین اسکات در سمینار عربی و بین المللی سرنگونی رژیم آخوندی