جنگ یا صلح با فاشیسم مذهبی ؟ ـ مسعود رجوی – ۷ آبان۱۳۸۶

پس از ثبت نام اولیه‌ وزارت دفاع و سپاه پاسداران در لیست اشاعه‌ تسلیحات هسته یی و ثبت نام نیروی قدس در لیست موجودیتهای تروریسم جهانی در آبان ۱۳۸۶