داستان ۶۷ چه بود ؟‌

اندازه متن
Aa Aa

داستان ۶۷ چه بود؟

زندان هاي ايران مملو از زندانيان سياسي به ويژه اعضاي مجاهدين است كه از همان ابتداي انقلاب با قانون ولايت فقيه سركوب آزادي ها و حكومت ديني و سركوب اقليت هاي

مذهبي، حجاب اجباري و اقليت مذهبي مخالفت كردند. تعداد اين زندانيان به ده ها هزار نفر مي رسد جنگ ضد ميهني با عراق كه خميني آن را نعمت الهي مي دانست رو به پايان و

خوردن جام زهر در تقدير است. اين جنگ سركوب داخلي را مشروع و نيروهاي خميني را با شعارهايي مانند صدور انقلاب و فتح قدس از طريق كربلا سرپا نگه ميداشت. پايان يافتن

جنگ نظام را وارد فاز جديدي خواهد كرد. فاز بيرون زدن شكاف ها، شقه ها و مشكلات داخلي خميني و نزديكان او قصد نسل كشي زندانيان را دارند، در شرايط جديد حضور اين همه

زنداني سياسي تاثيرات بسياري بر جامعه خواهد داشت

  • مقدمات قتل

عام دسته بندي زندانيان بر اساس گرايشات سياسي انتقال زندانيان از زندان هاي كوچكتر به زندان هاي بزرگتر كه قرار است كشتار در آنجا انجام شود در دستور كار قرار ميگيرد

  • تيرماه 67

اعدام ها به صورت پراكنده و در گروه هاي كوچك آغاز شده است ماشين كشتار جمعي در حال شكل گيري است خميني فتواي اعدام تمامي زندانيان سياسي را صادر ميكند

فتواي خميني براي قتل عام زندانيان سياسي سال 67 كساني كه در زندان هاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري كرده و مي كنند محارب و محكوم به اعدام ميباشند. آقاياني

كه تشخيص موضوع با آنان است وسوسه و شك وترديد نكنند و سعي كنند اشدي علي الكفار باشند

  •     پنج تیر ۶۷

يك كميسيون مرگ توسط مصطفي پور محمدي، مرتضي اشراقي، نيري و شوشتري و

رئيسي تشكيل ميشود. به گفته شاهدان زندانيان در صفوف طولاني در راهرو به انتظار مي نشستند . آنها يكي يكي وارد اتاق شده و كميسيون مرگ اسم آنها را تنها با يك سئوال تعيين ميكرد. اتهامت چيست؟ هر كس در پاسخ به اين سئوال عبارت هواداري ازمجاهدين و نه منافقين را به كار ميبرد يا به هر ترتيب وفادار به آرمان خود تشخيص داده ميشد از در ديگري براي اعدام برده ميشد. اين دادگاه ها به همين ترتيب در تمامي ايران تشكيل شده و ماشين اعدام با تمام قدرت آغاز به كار ميكند. كشتار زندانيان سياسي تا اواخر شهريور به طور فشرده ادامه پيدا ميكند هر چند تا يك سال بعد نيز اعدام ها به صورت پراكنده جريان داشت. در اين مدت بيش از 30هزار تن از نخبه گان جامعه ايران و بهترين فرزندان اين خاك كه ميوه تاريخ آزاديخواهي اين سرزمين بودند به چوبه هاي دار سپرده شدند.

باش تا نفرين دوزخ ازتو چه سازد كه مادران سياه پوش داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربرنگرفته اند