تبیین جهان – قسمت۷۱

 تبیین ماتریال دیاکتیکی جریان تکامل

– تشریح کلی
– رد عملکرد مکانیکی
– اتودینامیسم یا حرکت درون جوش ماده
– خودبخودی: تبیین ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل