تبیین جهان – قسمت۷۲

«تبیین ماتریال دیالکتیک تکامل»

-معنای حرکت خود بخودی در تکامل

-پاسخ به ۳ سوال