اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان و انتخاب مسئول اول