انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، شور اول – ۲۹مرداد۹۶