انتخاب مسئول اول مجاهدین، خواهر مجاهد زهرا مریخی در اجتماع بزرگ مجاهدین