انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین در اجتماع بزرگ مجاهدین، قسمت ۳