تهدید بزرگ انسانی امروز اتحاد بین ایران،کره شمالی و حزب الله لبنان است

روزنامه واشينگتن تايمز با اشاره به توفانهاي سهمگيني که در اين روزها افکار عمومي و رسانه‌هاي آمريکا را متوجه خود کرده است، نوشت: تهديد بزرگ انساني امروز اتحاد بين رژيم ايران كره شمالي و حزب‌الله لبنان است .

چرا که  آنها در حال گردآوري و توسعه تسليحات خطرناك هستند.

در يك طرف دنيا كره شمالي است كه مشغول ساختن قابليت هسته اي و پيچيده کردن سيستم موشكي خود است؛

و در آنسوي دنيا حزب الله كه يك سازمان تروريستي نيابتي رژيم  ايران است و سلاحها را در سوريه ذخيره ميكند.

تهدید بزرگ انسانی امروز اتحاد بین ایران،کره شمالی و حزب الله لبنان است