اندازه متن
Aa Aa

خواهرمجاهد زهرا مريخي

انتخاب شايسته ات را به مسئول اولي سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران ، در52سالگي  تولد  سازمان تبريك مي گويم. برهمه فرزندان مجاهدم مبارک.

من طي اين سالها شاهد بودم كه چگونه بار مسئوليتي سنگين را بدوش داشتي وبا روحيه اي زنده وسرشار به همه جا و همه كس  اميد ميدادي و يار و ياور مريم عزيزمان بودي.

زهراي عزيزم ،

اينكه زنان شايسته اي همچون تو ، در تاريكترين شرايط ميهن اسيرمان ، سكاندار سازمان مجاهدين يعني نيروي محوري مقاومت ايران شده ايد ، يك واقعه تاريخي بزرگ ويك جهش در رهائي زنان است ومن به عنوان زني كه قبل از آشنائي با سازمان مجاهدين وقرار گرفتن زير چتر رهبري آن ، فشار سنگين تبعيض نسبت به زنان را در جامعه با گوشت وپوستم لمس كرده ام ، اهميت اين كار بزرگ ومسئوليت پذيري شما را با تمام وجود احساس مي كنم وبه وجود زناني چون تو افتخار ميكنم.

دخترم زهرا ،

روزي مسعود عزيزم ازتو به عنوان سردار صبر وظفر نام برد وچه با شكوه وعالي كه در دوران سرنگوني آخوندها ، سرداري چون تو سكانداري سازمان مجاهدين را در دست گيرد.

زهرا جان

هنگاميكه فرزندان مجاهدم همگي دستشان را براي انتخاب تو بلند كردند

آنچنان صحنه با شكوهي بود كه مرا  به ياد  آيه ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا و زنده بودن شهدا انداخت ، چرا كه در سالروز شهادت مهدي كه همين روزها چهره اش  را در سيماي آزادي ديدم ، حضور و وجودش را در تو وساير دختران وپسران مجاهدم زنده وجاودانه ديدم  ومطمئن هستم ، همه مادران وپدران شهداي سرفراز سازمان در چنين احساسي با من مشترك هستند.

دختر عزيزم  زهرا ،

روي اين مادرت به عنوان زني كه سركوبي  در دو ديكتاتوري شاه وشيخ  را ديده واز زمان ديكتاتوري شاه  طعم زندان و شلاق وشكنجه راهم چشيده وامروز پس از گذران سالهاي طولاني ، آرزوئي جز آزادي مردم ايران وبخصوص زنان ودختران سركوب شده ندارد ، تا به آخر حساب كن .

افتخار ميكنم كه در ركاب فرزندان عزيزم مسعود ومريم وبه سكانداري تو به مبارزه ام ادامه دهم

عزيز رضائي

پیام مادر رضایی های شهید به خواهر مجاهد زهرا مریخی