اعتراض کارگران پروفیل ساوه

کارگران اعتصابی پروفیل ساوه روز سه شنبه21شهریور ، پس از یک هفته که با در بسته کارخانه مواجه شدند، در مقابل فرمانداری رژیم در   این شهر  تجمع اعتراضی برگزار کردند.  

کارگران خواهان پرداخت  هفت ماه حقوق  عقب افتاده خود شدند. آنان گفتند فریادرسی نیست جز اعتصاب، تجمع، اعتراض و اتحاد.

هیچ کس جوابگو مطالبات کارگران  نیست .  کارگر کار و حقوق  معوقه خود را می خواهد.

اعتراض کارگران پروفیل ساوه