گزارشی از اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب مسئول اول سازمان، خواهر مجاهد زهرا مریخی

 

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین در اجتماع بزرگ مجاهدین، قسمت پایانی