سالگرد درگذشت پدر طالقانی -قسمت اول

سالگرد درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی