سالگرد درگذشت پدر طالقانی -قسمت سوم

سالگرد درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی – قسمت سوم