سالگرد درگذشت پدر طالقانی – قسمت چهارم

سالگرد درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی – قسمت چهارم