مناسبت درگذشت پدر طالقانی -قسمت دوم

مناسبت درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی – قسمت دوم