روزها و یادها هفته سوم شهریور

اندازه متن
Aa Aa

15شهریور1344 تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

بیش از ۵۰ سال پیش، در شرايطی كه روشهای سنتي و عافيت‌ جویانه  مبارزه به بن بست رسیده بود وسلطه ديكتاتوری سلطنتی نفسها را در سينه‌ها حبس مي كرد، و همه مدعيان ، تسليم‌طلبانه در سازش با رژيم شاه يا دنبال زندگي خود بودند، بنيانگذار كبير محمد حنيف‌نژاد و یارانش سعید محسن و ‌اصغر بديع‌زادگان ، سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیانگذاری کردند.

روزها و یادها هفته سوم شهریور

  كبير محمد حنيف‌نژاد و يارانش سعيد محسن و ‌اصغر بديع‌زادگان

آنان تجربه‌هاي مبارزات ملي و آزاديخواهانه  مردم ايران در دهه‌هاي گذشته را  جمعبندي نمودند و براي نخستين بار در تاريخ ايران يك  سازمان انقلابي را براساس ايدئولوژي توحيدي و ضداستثماري اسلام، با نفي همه برداشتهاي ارتجاعي وطبقاتي از اسلام و با خط مشي انقلابي مسلحانه و متكي بر انقلابيون حرفه‌يي و جان بركف تأسيس كردند. به همت آنان و رزم و خون و فداي آنها و همرزمانشان بن‌بست مبارزه درهم شكست و راه جهاد گشوده‌شد.

ساواك شاه از محمد حنيف نژاد، بنيانگذار كبير مجاهدين، خواست تا براي نجات جان خود و رهايي از اعدام، يا مبارزه انقلابي  مسلحانه را نفي كند ويا براسلام ارتجاعي  آخوندي و ديدگاههاي آن  صحه بگذارد، يا سازمان مجاهدين را وابسته به عراق معرفي نمايد. اما حنيف كبير با پيروي از پيشواي تاريخي‌اش حسين‌بن علي مرگ سرخ را برننگ و ذلت برگزيد و  به سينهٌ دشمن دست رد زد و خونش را درراه رهايي مردم ايران و آرمان شكوهمند جامعهٌ بي‌طبقه توحيدي نثاركرد


15 شهريور 1385 شهادت ولي الله فيض مهدوي

مجاهد قهرمان ولي الله فيض مهدوي،  در سال ۵۸ در شهر همدان  ديده به جهان گشود.

او كه سالها نظاره‌گر  فقر مردم و سركوبي شديد آزاديها بود، سرانجام در پي راه چارة اين دردها با مجاهدين آشنا شد. و اما متأسفانه خيلي زود دستگير  و زنداني شد  او مدت 5 سال درزندانهاي اهواز، ديزل آباد كرمانشاه ، اوين وگوهر دشت كرج زنداني بود. آخرين بار در تاريخ4 فروردين 1385 حكم اعدام را به او ابلاغ كردند. اما او بر عهد خود پايدار ماند.

روزها و یادها هفته سوم شهریور

                                                            ولی الله فیض مهدوی

دژخيمان خميني  از تمامي حربهها استفاده كردند  تا او را در هم بشكنند. اما شكنجه‌هاي وحشيانه، كارساز نبود. ولي الله هر تيري كه از كمان جلاد برخاست را در ميانه راه خرد كرد.  و سرفرازانه بر عهد خود پايدار ماند. سرانجام دژخيمان خميني او را در پانزده شهريور ۱۳۸۵ به شهادت رساندند.

آخر او عزم ديگري در سر داشت،  او عزم خود را درمورد سرنگوني ستم چنين نوشته بود ما آغاز كرديم، ما تداوم ميبخشيم و ما پايان خواهيم داد.

درود بر ولي الله فيض مهدوي  كه مشعل قيام آفرينان ا يران زمين شد وبا  خون پاكش اسم مجاهد را بر سر هر خيابان و كوچه و ميداني نصب كرد


هفدهم شهريور 1357سالروز كشتار وسيع مردم بي‌دفاع به فرمان شاه خائن

17شهريور يادآور جمعه خونين تهران در شهريور 57 است؛ روزي كه ديكتاتوري سلطنتي براي جلوگيري از امواج انقلاب، دست به كشتار مردم بيدفاع زد.  رژيم شاه كه تا اين روز به هر اقدامي دست زده بود تا مانع گسترش قيام مردم گردد با چهره واقعي خود در مقابل آنان ظاهر شد .

روزها و یادها هفته سوم شهریور

                                       17شهريور جمعه خونين در تهران

اين كشتار  عزم مردم بر سرنگوني رژيم شاه را محكمتر كرد.  روز 17شهريور عليرغم حكومت نظامي و با آنكه آخوندهاي  سازشكار راه‌پيمايي را منع كرده بودند گروههاي بسياري از مردم شجاع تهران به خيابانها ريختند تظاهرات مردم بهخون كشيده شد و انبوهي از مردم در ميدان ژاله و خيابانهاي اطراف آن مظلومانه به شهادت رسيدند. خون آن شهيدان، موج انقلاب را شدت بخشيد و سرنگوني ديكتاتوري سلطنتي را جلو انداخت. ياد شهداي گرانقدر 17شهريور و ديگر شهداي بخون خفته خلق گرامي باد