درخاطره روزها ۲مهر-۲۴ سپتامبر

 

 

افشای ۲سایت اتمی

افشای ۲سایت اتمی

۲مهر  ۱۳۸۸-۲۴سپتامبر-  افشای ۲سایت اتمی

«شواری ملی مقاومت ایران » دو سایت جدید رژیم جهت تولید چاشنی شدید الانفجار برای اسنفاده در بمب اتمی را کشف وافشا کرد. براساس آخرین تحقیقات شورا ،این مکان برای تولید اجراءمورد استفاده در چاشنی به کار می‌رود.

 

 

تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران

تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران

۲مهر۱۳۱۳-۲۴ سپتامبر تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران

«دانشکده فنی« دانشگاه تهران به ریاست دکتر «محمود حسابی » دایر شد.‌«دانشکده فنی»یکی ازمراکز فعال مبارزات دانشجویان علیه دیکتاتوری سلطنتی بود وشماری ازرهبران سازمانهای انقلابی ومبارز،از این دانشکده برخاسته‌اند.

 

 

ایران به دشمن خود پناهند‌گی داد

ایران به دشمن خود پناهند‌گی داد

۲مهر- ۲۴سپتامبر-۴۶۴ ایران به دشمن خود پناهند‌گی داد

دولت هخامنشی ایران با دادن پناهند‌گی به تمیستو‌کلس دشمن شماره یک خود یادگار پسندیده‌ای ازایرانیان برای نسلهای بشر باقی گذارده که یادگار رعایت احوال وشئون انسانهاست.

 

 

نخستین ناو هواپیمابر با نیروی اتم

نخستین ناو هواپیمابر با نیروی اتم

۲مهر-سپتا مبر۱۹۶۰ نخستین ناو هواپیمابر با نیروی اتم

نخستین کشتی که با نیروی اتم به حرکت درآمد،ناوهواپیمابر «اینترپرایز» نام داشت که دراین روز درکارگاه کشتی سا‌زی« امریکا »در «بندرپورت‌نیوز» (ایالت ویرجینیا) ساخته شد.

 

 

 

پرواز انسان با‌ بالن

پرواز انسان با‌ بالن

۲مهر-۲۴سپتامبر۱۸۵۲ پرواز انسان با‌ بالن

مهندس«هانری گیفاد» با بالنی که خود ساخته بود دراین روز از پاریس به «تراپه» پرواز کرد.

این نخستین پرواز انسان با بالن بود که در فرانسه صورت گرفت گرفت.